Ouders

Medezeggenschapsraad

De stichting OPO-Rivierenland heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze hanteert het door het bestuur vastgestelde “Reglement GMR” en op schoolniveau het “Reglement Medezeggenschap”. Pas nadat voorgesteld beleid in de GMR van advies is voorzien, dan wel er instemming is gegeven, kan het beleid worden vastgesteld door de algemeen directeur. Het bovenschools beleid geldt dan voor alle scholen en is de grondslag voor het beleid op alle afzonderlijke scholen.
De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, die respectievelijk worden gekozen door de ouders en het personeel. De taken en verantwoordelijkheden, het instemming- en adviesrecht van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd en beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen.

 

De MR-geleding van onze locatie bestaat uit:
Erwin Griesheimer namens de ouders
Emine Gökdemir namens de teamleden