Downloads

Wat is Daltononderwijs?
Wat houdt Daltononderwijs eigenlijk in. En hoe wordt het op Waayer Wadenoijen ingericht?

Jaarplanner 2023-2024
In deze jaarplanner staat een overzicht van de lesweken en de geplande agenda voor het gehele jaar.

Openbaar onderwijs
Als openbare school zijn we erg gericht op wijze waarop onze school (de samenleving -in het klein-) de kinderen begeleidt in hun ontwikkeling naar het functioneren in de toekomst (de samenleving -in het groot-).

Leerlingenraad
Op onze school hebben wij een leerlingenraad met leerlingen uit groep 3 t/m 8. 

Schoolregels Vreedzaam
De kapstok voor onze schoolveiligheid en de door de leerlingen opgestelde groepsafspraken zijn deze Waayer Schoolregels. Wij houden ons daar allemaal aan: leerlingen, leerkrachten, directie, ouders en iedereen die bij ons op school komt.

ICT plannen 2020-2024
Dit plan beschrijft welke rode draad wij hanteren op het gebied van ICT. Hierin worden de deelgebieden uiteengezet waar wij ons onderwijs op inrichten: informatievaardigheden, ICT vaarigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Visie op meer- en hoogbegaafdheid
Voor een school is het belangrijk om zicht te hebben en een plan te hebben voor het onderwijs aan meer- en hoogbegaafdheid. In dit stuk kunt u onze ziens- en werkwijze teruglezen.

Veiligheidsplan
Elke school is wettelijk verplicht om een veiligheidsplan op te stellen. Dit schoolveiligheidsplan is gebaseerd op de Arbowet en de Wet Veiligheid op school.

Gedragsprotocol
Dit protocol beschrijft hoe wij binnen onze stichting oplossingsgericht en planmatig werken aan gewenst gedrag. Het gedragsprotocol bestaat uit drie fases:
- Fase 1: Preventief werken aan gedrag; pedagogisch klimaat, klassenmanagement en groepsvorming.
- Fase 2: Signaleren van grensoverschrijdend leerlinggedrag, planmatig werken aan gedragsverandering en communicatie.
- Fase 3: Procedure bij schorsen en verwijderen.
 

Verzuimprotocol
Dit protocol beschrijft onze werkwijze bij veelvuldig verzuim.

Geestelijke stromingen 2020-2024
In dit plan staat de planning met bijbehorende agendering van de geloofsovertuigingen waar aandacht aan besteed wordt. Dit doen wij als aanvulling op onze lessen van de Vreedzame School.

21-Century Skills
De 21-Century Skills zijn een belangrijke kapstok voor ons dagelijkse Daltonderwijs.

Overstapprotocol 
Dit protocol beschrijft wat de voorwaarden zijn indien ouders een verzoek indienen om tussentijds (in het lopende schooljaar) een leerling naar een andere school over te plaatsen.

Aanvraagformulier vakantie en verlof
Hier vindt u het formulier waarmee u buitengewoon verlof kunt aanvragen.