Onderwijs

Dalton

Ons Daltononderwijs

Ons schoolteam vormt een professionele leergemeenschap. We werken continue samen, doen onderzoek naar relevante ontwikkelingen op onderwijsgebied en wisselen ervaringen en kennis uit. Door de onderzoekende en open houding van onze leerkrachten zijn we goed in staat om onderwijsverbeteringen door te voeren.

Er is vanzelfspreken veel aandacht voor ons Dalton-onderwijsconcept. Eigenaarschap, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, evalueren en reflectie staan daarbij centraal. Zowel op kind-niveau als op ons eigen handelen!

Samen creëren we het beste onderwijs. We zorgen voor een veilige en plezierige omgevinge om te komen tot een optiale ontwikkeling voor al onze leerlingen op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief gebied.

 

De visie van ons Daltononderwijs is gestoeld op de vijf Daltonkernwaarden:

Vrijheid-Verantwoordelijkheid-Vertrouwen 
Deze drie V’s kunnen niet zonder elkaar. In het Daltononderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen kunnen omgaan met verantwoordelijkheden. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes.  De drie V’s zijn op maat. Een 12-jarige zal normaal gesproken meer vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen aankunnen dan een 4-jarige, maar er zijn ook individuele verschillen.

 

Zelfstandigheid
Hieronder verstaan wij het zelf actief kunnen oplossen van dagelijkse problemen. Dit kan alleen ontstaan als kinderen voldoende verantwoordelijkheden worden geboden. Het zelfstandig leren en werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen.  Zelfstandige kinderen denken creatiever, gebruiken hun tijd beter, zijn flexibeler en kunnen beter plannen. Dat zijn vaardigheden die ze in het leven na de basisschool uitstekend kunnen gebruiken.

 

Samenwerking
Op school besteden wij veel aandacht aan samenspelen en samenwerken. Wij leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Want hoe zelfstandig je ook bent, je hebt de ander nodig in de maatschappij. Samenwerken betekent dat leerlingen elkaar helpen om de verschillende leerstappen te zetten door: het stellen van vragen aan andere leerlingen, samen naar oplossingen te zoeken en door suggesties aan elkaar te geven in het praktisch handelen. In het Daltononderwijs werken de kinderen regelmatig in tweetallen of in grotere groepjes en ze krijgen regelmatig groepsopdrachten. Het samenwerken vindt ook groepsdoorbroken plaats. Bijvoorbeeld met tutorlezen, waarbij een kind uit groep 5/6 of 7/8 samen leest met een kind uit groep 3/4.

 

Effectiviteit
Ons daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij zijn van mening dat wanneer leerlingen een taak krijgen waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in (beperkte) vrijheid zelf kunnen plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever maakt dan wanneer kinderen stilzitten en voortdurend naar de leerkracht moeten luisteren. We spreken hierbij over een producentgerichte houding i.p.v. een consumentgerichte houding. De leerlingen zijn als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor hun schoolwerk. De diverse taken zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Door middel van een taak op maat, kan een kind zich optimaal en effectief ontwikkelen.

 

Reflectie
Door regelmatig met de leerling te reflecteren, komen we in het Daltononderwijs tot ons gezamenlijke doel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind. Ook de leerkrachten zelf reflecteren voortdurend om goed inzicht te krijgen in hun professioneel handelen voor de groep.